Zega, F. e Martinelli, S. (2023) «Vehiculating resistance: narrative and visuality in Voz Operária, a case of antagonist journalism», Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani, 15(2), pagg. 224–250. doi: 10.6092/issn.2036-0967/17892.